Informace o administrátorovi fondu:  AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha 4 – Nusle.

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na https://www.avantfunds.cz/gdpr/

Odkaz na KID : https://www.avantfunds.cz/cz/informacni-povinnost/  V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha 4 – Nusle.

CRS, FATCA a další důležité informace pro investory: https://www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace/

Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti: Politika v řízení rizik

WF Group SICAV a.s.
se sídlem Čsl. armády 2954/2, 733 01 Karviná Hranice, IČO: 24762717
zapsaná u Městského soudu v Praze
spisová značka B 16647
(dále jen „Společnost“)

Společnost tímto plní svou povinnost vyplývající z § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a oznamuje, že:

– valná hromada Společnosti přijala dne 27. 9. 2016 rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 30216/2016, N 1827/2016 ze dne 27. 9. 2016 sepsaného jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, o štěpení všech akcií Společnosti na 8340 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a dále mimo jiné o změně 6672 ks kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na 6672 ks kusových zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty znějících na jméno akcionáře a dále o změně 1668 ks kmenových akcií Společnosti na jméno na 1668 ks zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty (dále jen „Přeměna akcií“).

– Společnost určila lhůtu, ve které jsou akcionáři povinni odevzdat Společnosti dosavadní akcie vydané Společností, v délce tří měsíců od zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

– v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím valné hromady a ustanovením § 529 NOZ tímto Společnost zveřejňuje své rozhodnutí o Přeměně akcií a současně vyzývá akcionáře Společnosti, aby ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení o rozhodnutí o Přeměně akcií v Obchodním Věstníku odevzdali Společnosti všechny dosavadní kmenové akcie na jméno v listinné podobě. Odevzdání lze uskutečnit v pracovní dny od 9:00 do 15:00 v sídle Společnosti. Při odevzdání těchto akcií vydá Společnost akcionářům, kteří na to mají nárok, zakladatelské akcie Společnosti.

– současně s odevzdáním dosavadních akcií jsou akcionáři povinni sdělit společnosti číslo majetkového účtu vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „CDCP“) spravovaného prostřednictvím účastníka CDCP, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie. Předsedkyně představenstva Společnosti tedy tímto zároveň vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu.

Pokud akcionář nesdělí při odevzdání dosavadních akcií číslo majetkového účtu vedeného CDCP, na který mu mají být zaknihované akcie Společnosti zaevidovány, určí mu k tomu Společnost v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 NOZ dodatečnou lhůtu v délce dvou měsíců ode dne odevzdání akcií Společnosti. Pokud akcionář nesdělí Společnosti číslo majetkového účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně akcionáři zaplatí spravedlivou cenu.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 531 NOZ určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců. Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.

V Praze dne 21. 10. 2016

WF Group SICAV a.s.
Ing. Pavlína Filipi
předsedkyně představenstva

Výbor pro audit:

Členy výboru WF Group SICAV a.s. Funkce Adresa: Datum narození: Den vzniku členství
Ing. Pavlína Filipi člen výboru pro audit Česká 4969, 760 05 Zlín dat. nar. 13. května 1983 26.06.2019
RNDr. Dušan Brabec člen výboru pro audit  Lounských 770/16, 140 00,    Praha 4 dat. nar. 09 července 1952 24.06.2021
Ing. Václav Urban předseda výboru pro audit (od 24.06.2021) K Červenému vrchu 735/31, 160 00, Praha 6 dat. nar. 4. listopadu 1979 26.06.2019