WF Group SICAV a.s.

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 16647

Sídlo společnosti: Čsl. armády 2954/2, Karviná Hranice, 733 01

IČO: 24762717, DIČ: CZ24762717

 

Založení společnosti  

WF Group SICAV a.s.

byl založen v souladu s dotčenými obecně závaznými právními předpisy a zapsán do obchodního rejstříku dne 10. 11. 2010.

Fond se stal od 1. 9. 2015 samosprávným investičním fondem podle § 480 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a to na základě povolení k činnosti samosprávného investičního fondu uděleného Českou národní bankou. Společnost je fondem kvalifikovaných investorů, investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí a akcií nemovitostních společností a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond se zaměřuje především na přímé investice do nemovitostí v České republice. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

 

Depozitář

Funkci depozitáře pro WF Group SICAV a.s. vykonává na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře

Česká spořitelna, a.s.

se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171